Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

  • Yazdır

 

Ankara Üniversitesi . Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi
Ç A Ğ D A Ş..T Ü R K..L E H Ç E L E R İ..V E..E D E B İ Y A T L A R I..B Ö L Ü M Ü
Aşağıdaki linkten bu çalışmalara ulaşabilirsiniz….

http://turklehceleri.humanity.ankara.edu.tr/kisiler/berdi_sariyev.htm