Namık Kemal (1840-1888)

  • Yazdır

 

alt

 
 
Vatan ve Hürriyet Şairi Namık Kemal 1840 yılında Tekirdağ’da doğdu. İlk gençlikyıllarında hayran olduğu Leskofçalı Galip etkisinde Divan Şiiri tarzında şiirler yazdı.’Terceme Odası’na girdikten sonra düşünceleri ve ufku batı’ya açıldı. Fransızca’yı öğrendi. 

Şinasi’yle tanışması onun edebî yaşamı bakımından çok önemlidir. Şinasi’yle birlikte Tasvir-i Efkâr’da yazmaya başlayan Namık Kemal,Şinasi’nin ikinci kez Paris’e gitmesiyle gazetenin başına geçer. Hükümet’e ters düşen söylemleri ve 
özelliklemakaleleri yüzünden Tasvir-i Efkâr kapatılır. Bunun üzerine Namık Kemal Paris’e gider.

1870 yılında koşulların değişmesiyle yurda döner.1872 yılında İbret gazetesini çıkarır. Ancak bir süre sonra siyasî bir takım nedenlerle İbret de kapatılır.Namık Kemal Gelibolu’ya gönderilir. 

İstanbul’a döndükten sonra 1873’te ilk kez 
sahnelenen tiyatro oyunumuz
‘Vatan yahut Siliste‘Namık Kemal’in Magosa’ya sürülmesine neden olur. Üç yıl sonra affedilip İstanbul’a geri döner. 

II.Abdülhamit tahta geçtikten sonra Kanuni Esasi’yi hazırlamakla görevlendirilmişse de daha sonra düşünceleri nedeniyle Midilli’ye gönderilir. Ölümüne kadar sırasıyla Midilli, Rodos ve Sakız Adaları’nda kalan Namık Kemal’i’ Osmanlı Tarihi’ adlı eserinin toplatılması çok sarsar. Hastalanmasına neden olur.Namık Kemal 1888 yılında vefat eder. 

Namık Kemal sadece şiir yazmakla kalmamış Roman, Tiyatro, Tarih, Tenkid, Biyografi ve Makale türlerinde eserler vermiştir. Şiirlerinde millî bir duruş sergileyen Namık Kemal şiirlerini aruz vezniyle yazmıştır. Heceyle yazdığı şiirleri çok azdır. 

Eserlerinde Fransız İhtilali’nin etkisiyle özgürlük,adalet ve eşitlik konuları üzerinde sıkça duran Namık Kemal, Romantizm akımının etkisindedir. Celâleddin Harzemşâh adlı eserinin önsözünde ilkelerini verir. İlk edebî romanımız kabul edilen ‘İntibah; İlk tarihî romanlarımızdan olan‘Cezmi’; Ziya Paşa’nın‘Hârâbât’ antolojisinde eski edebiyata olan beğenisini eleştirmek amacıyla yazdığı ‘Tahrîb-i Harâbat ‘önemli eserlerindendir. 

 
ESERLERİ
 
Roman: 
İntibah.Cezmi 
Tiyatro: 
Vatan yahut Silistre, Celaleddin Harzemşah, Gülnihal, Âkif Bey, Kara Bela, Zavallı Çocuk 
Biyografi ve Tarih: 
Bârika-ı Zafer(İstanbul’un Fethi) 
Devr-i İstilâ(Kanuni Sultan Süleyman’a kadar padişahlar) 
Evrâk-ı Perişan(Selahaddin Eyyubi,Fatih Sultan Mehmet,Yavuz Sultan Selim) 
Kanije(Tiryaki Hasan Paşa) 
Emir Nevrûz 
Osmanlı Tarihi 
Eleştiri:Tahrîb-i Harâbat ve Takip,Renan Müdafaanamesi, İrfan Paşa’ya Mektup,Mukaddeme-i Celal 

Şiirlerinden Örnekler: 

 
Hürriyet Kasidesi 
 
Durur ahkam-ı nusret ittihadı kalb-i millete 
Çıkar âsâr-ı rahmet ihtilâf-ı rey-i ümmetten 

Eder tedvir-i âlem bir mekin’in kuvve-i azmi 
Cihan titrer sebât-ı pây-ı erbâb-ı metanetten 
…………………………………………….. 
Kemend-i cangüdâzı,ejder-i kahr olsa da cellâdın 
Müreccahtır yine bin kere zincîr-i esaretten 

Felek her türlü esbâb-ı cefâsın toplasın gelsin 
Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azimetten 

 
Namık Kemal 

Vatan Mersiyesi 

 
Ah,yaktık şu mübarek vatanın her yerini 
Saçtık eflâke kadar dûdunu ateşlerini 
Kapadı,gözde olanlar,çıkası gözlerini 
Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini 
Yoğ imiş kurtaracak baht-ı kara mâderini. 

 
Namık Kemal 
 
Vatan Türküsü 
İşte adû karşıda hazır silah 
Arş yiğitler vatan imdâdına 
Arş ileri arş bizimdir felâh 
Arş yiğitler arş vatan imdâdına 

Cümlemizin validemizdir vatan 
Herkesi lûtfuyla odur besleyen 
Bastı adû göğsüne biz sağ iken 
Arş yiğitler vatan imdâdına 

 
Namık Kemal
 

 

 

 

Son Güncelleme: Çarşamba, 02 Nisan 2014 16:18